,,Stichting en vrijwaring vrijwilligers zijn nodig om de continuïteit van NKDE te waarborgen”

Op de voorjaarsbijeenkomst is het al uitgebreid aan de orde geweest, de activiteiten van de NKDE zijn ondergebracht in de Stichting Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren. Als is de impact klein, het belang is groot en daarom heeft de redactie om een toelichting van de voorzitter gevraagd. 

Een stichtingsvorm is volgens Sytse Terpstra voor de NKDE van belang omdat daarmee de continuïteit van alle activiteiten gewaarborgd kan blijven, zeker nu het ledenaantal verder groeit. ,,Met een stichting kan de NKDE als rechtspersoon functioneren, terwijl dat eerder simpelweg de organiserende vrijwilligers waren. Daarbij moesten onze NKDE-tegoeden ook nog via een privé-rekening lopen. Dat kon niet meer zo doorgaan. Met 40 leden maakte het misschien wat minder uit. Maar we hebben nu ruim 260 leden en meer evenementen die ook grotere aantallen deelnemers trekken. Dan moet je de organisatie aanpassen.’’

De belangrijkste overwegingen waren:

– de NKDE kan als rechtspersoon functioneren en verbintenissen aangaan. Dit ligt dus niet meer bij de individuele vrijwilligers.

– Aansprakelijkheidsrisico’s, in deze tijd een punt van aandacht, kunnen worden afgedekt.

– Als rechtspersoon is het mogelijk een bankrekening te openen, waardoor de financiële huishouding niet meer over de privé-rekening van een vrijwilliger loopt, maar voldoet aan de eisen die er door onze maatschappij aan gesteld worden.

Sytse benadrukt dat ondanks de intrede van een formaliteit de oorspronkelijke uitgangspunten van de NKDE en de ongedwongen sfeer gekoesterd blijven. ,,Daar verandert niks aan. Als NKDE blijven we loyaal aan onze doelstellingen; het faciliteren van vriendschappen en het bevorderen van het varen in onze prachtige bootjes.”

Alleen de oprichting van de stichting is echter niet voldoende om daadwerkelijk wat aan de aansprakelijkheidsrisico’s te doen. Van belang is dat de aan evenementen deelnemende schippers verklaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor eigen boot en opvarenden.

In de aanloop naar de Smiscruises om de West en om de Oost, eind mei, is het zover. Dan ondertekent iedere deelnemer een formulier waarin hij/zij verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de risico’s die hij/zij neemt in NKDE-verband. Het zal wellicht even wennen zijn, formulieren en verklaringen bij de NKDE, maar anno 2019 is het onontkoombaar de organiserende vrijwilligers schriftelijk te vrijwaren van persoonlijke aansprakelijkheid. ,,Als we dit niet doen, kunnen we onze rollen als vrijwilligers geen continuïteit geven,’’ zegt voorzitter Sytse Terpstra stellig.

Inmiddels zijn de eerste inschrijfformulieren, voor beide Smiscruises, op de website geplaatst. Elke deelnemer dient voor elke tocht een inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en van tevoren op te sturen naar het secretariaat (per post of als scan per e-mail). De organiserende admiraal heeft zodoende een overzicht of iedereen heeft getekend. ,,Het is niet alleen belangrijk voor de traditionele tochten, zoals de Smiscruises en de Zomerbijeenkomst, maar ook als Kringleden zelf het initiatief nemen een tocht te organiseren, bijvoorbeeld in het buitenland.’’ Ook dergelijke tochten vallen dan automatisch onder de regie van de Kring.

Sytse Terpstra: ,,We blijven loyaal aan onze doelstellingen.’’